Politică de confidențialitate

Fundația Mobexpert, în calitate de Operator de date cu caracter personal, își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal. Prezenta Politică de confidențialitate are la bază cadrul legislativ stabilit prin Regulamentul (EU) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal si libera circulație a acestora, precum și prevederile naționale aplicabile, urmărind asigurarea cerințelor de conformitate prin raportarea la principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modul în care Operatorul de date colectează, utilizează și gestionează datele cu caracter personal.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și Politica de cookie-uri, pentru a afla modalitatea în care Operatorul folosește cookie-urile instalate în cadrul website-ului, Secțiunea Termeni și Condiții privind utilizarea adecvată a website-ului.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta Politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Operatorului: Fundația Mobexpert
Adresă: Fabrica de Glucoză, Nr. 21, Sector 2, București
E-mail: dpo@fundatia.mobexpert.ro

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei Persoane Vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Operatorul poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

I. DEFINIȚII

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoana Vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator – persoana juridică care, singură sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru prelucrările de date avute în vedere prin prezenta Politică, Fundația Mobexpert este entitatea care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Creare de profiluri – înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a Persoanei Vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Cookie-uri – fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau telefon mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website-ul nostru.

II. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fundația Mobexpert prelucrează date cu caracter personal pentru scopurile și în temeiurile legale precizate mai jos.

Vă rugăm să aveți în vedere că, ținând cont de complexitatea procesului de ștergere, precum și modalitatea efectivă de realizare a ștergerii datelor (prin mijloace electronice sau manuale), toate perioadele de stocare menționate mai jos în cadrul prezentei Politici pot fi prelungite cu un termen maxim de 12 luni față de perioada de retenție menționată în cadrul fiecărei prelucrări; în cadrul acestui termen, nu vor fi desfășurate alte activități de prelucrare, cu excepția stocării și pregătirii datelor pentru procesul de ștergere a acestora.

Servicii disponibile în website

 1. Scopul prelucrării: Efectuarea de donații pentru a susține campaniile desfășurate
  Temeiul juridic al prelucrării: efectuarea de demersuri la solicitarea dumneavoastră, în vederea încheierii unui contract
  Categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, suma donată, contul plătitor, banca la care este deschis contul.
  Durata prelucrării: 5 ani de la 1 iulie a anului fiscal următor
  Destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, furnizorul de servicii de transmitere email.
 2. Scopul prelucrării: Donează – formular 230
  Temeiul juridic al prelucrării: efectuarea de demersuri la solicitarea dumneavoastră, în vederea încheierii unui contract
  Categorii de date prelucrate: nume și prenume, cont plătitor, banca la care este deschis contul, suma donată.
  Durata prelucrării: 5 ani de la 1 iulie a anului fiscal următor
  Destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software.
 3. Scopul prelucrării: Comunicarea și promovarea campaniilor desfășurate prin intermediul platformelor de socializare
  Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră, atunci când decideți să comunicați noi prin intermediul acestora. Utilizarea platformelor sociale de către Fundația Mobexpert se realizează pentru a fi asigurată comunicarea și promovarea campaniilor desfășurate.

  Temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al Operatorului de a a își promova campaniile desfășurate.
  Categorii de date prelucrate: nume și prenume, nume de utilizator, IID utilizator aferent platformei, informațiile publice din profilul dumneavoastră (fotografie, oraș, descriere sau preferințe personale, lista de prieteni).
  Durata prelucrării: Pe perioada existenței paginii pe platforma de socializare
  Destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, terți deținători ai respectivelor platforme.

  Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialității și protecției datelor, vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.
 4. Scopul prelucrării: Asigurarea funcționării website-ului și promovarea online prin intermediul cookie-urilor
  Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare sunt parte a navigării în cadrul website-ului www.fundatia.mobexpert.ro.
  Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:
  • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului;
  • Afișarea corectă a conținutului;
  • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul /aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită;
  • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de informațiile afișate, campaniile/acțiunile desfășurate;
   Realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastră;
  • Desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare /altor platforme online.

   Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva cookie-urile consultați Politica de Cookie-uri.

Cereri, solicitări, întrebări

 1. Scopul prelucrării: Soluționarea cererilor, întrebărilor, solicitărilor de orice tip adresate prin intermediul formularului din website / rețele de socializare
  Temeiul juridic al prelucrării: interesul legitim al Operatorului de a răspunde solicitărilor venite de la clienți.
  Categorii de date prelucrate: Nume, prenume, pseudonim (nume public), număr de telefon, adresă de email, problemă semnalată, nume de utilizator, ID utilizator, datele din profilul public (în cazul solicitărilor primite prin intermediul rețelelor de socializare).
  Durata prelucrării: în funcție de tipul de solicitare primită, termenul de retenție variază.
  Destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, furnizorul de servicii de transmitere email.
 2. Scopul prelucrării: Furnizarea de răspunsuri la cererile persoanelor vizate
  Temeiul juridic al prelucrării: obligația legală stabilită în sarcina Operatorului de a răspunde cererilor persoanelor vizate privind exercitarea drepturilor acestora prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor.
  Categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, orice alte date /informații /detalii pe care ni le comunicați în cadrul cererii sau la care avem acces ca urmare a formulării răspunsului către solicitant.
  Durata prelucrării: pe durata soluționării cererii, precum și 5 ani de la data transmiterii răspunsului.
  Destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, firme de curierat/ poștă, furnizorul serviciului de email.

Activități legate de recrutarea și selecția personalului

 1. Scopul prelucrării: Recrutare
  Temeiul juridic al prelucrării: efectuarea de demersuri la cererea persoanei, în scopul încheierii unui contract.
  Categorii de date prelucrate: nume și prenume număr de telefon; adresa de email; orice alte date /informații /detalii pe care ni le comunicați; dacă ne transmiteți CV-ul dumneavoastră, putem prelucra date ca nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de email, informații privind studii, calificări, certificări, experiență profesională, fotografie (dacă este inclusă în CV), orice alte date cu caracter personal pe care ni le comunicați în od voluntar în timpul procesului de recrutare, rezultatele eventualelor teste parcurse în timpul procesului de recrutare, notiâțe ale recrutorului.
  Durata prelucrării: pe durata derulării procesului de recrutare, precum și 5 ani de la finalizarea acestuia; în cazul candidaților cu care se va încheia un contract de muncă în urma finalizării procesului de recrutare, datele vor fi stocate în cadrul dosarului de personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de arhivare.
  Destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, agenții de recrutare.
 2. Scopul prelucrării: Crearea unei baze de date cu CV-uri
  Temeiul juridic al prelucrării: consimțământ
  Categorii de date prelucrate: datele din cadrul CV-ului, precum și cele rezultate în timpul procesului de recrutare, dacă este cazul.
  Durata prelucrării: 5 ani de la data acordării consimțământului.
  Destinatari, Persoane împuternicite: Furnizorul de software, agenții de recrutare.
 3. Scopul prelucrării: încheierea contractelor de voluntariat
  Temeiul juridic al prelucrării: efectuarea de demersuri la cererea persoanei, în scopul încheierii unui contract.
  Categorii de date prelucrate: nume și prenume număr de telefon; adresa de email; orice alte date /informații /detalii pe care ni le comunicați; dacă ne transmiteți CV-ul dumneavoastră, putem prelucra date ca nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de email, informații privind studii, calificări, certificări, experiență profesională, fotografie (dacă este inclusă în CV), orice alte date cu caracter personal pe care ni le comunicați în mod voluntar.
  Durata prelucrării: pe durata derulării procesului de selecție, precum și 5 ani de la finalizarea acestuia; în cazul candidaților cu care se va încheia un contract de voluntariat în urma finalizării procesului de selecție, datele vor fi stocate în conformitate cu prevederile legale în materie de arhivare.
  Destinatari, Persoane împuternicite: autorități și instituții publice.

Derularea relațiilor cu parteneri și cu instituții și autorități ale statului

 1. Scopul prelucrării: Derularea relațiilor cu partenerii Fundației
  Temeiul juridic al prelucrării: desfășurarea contractelor de parteneriat care îi permit desfășurarea activității.
  Categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție, angajator, semnătură.
  Durata prelucrării: pe durata desfășurării contractului, precum și 5 ani de la data încheierii parteneriatului.
  Destinatari, Persoane împuternicite: autorități și instituții publice.
 2. Scopul prelucrării: Derularea relațiilor cu autoritățile statului
  Temeiul juridic al prelucrării: obligația legală a Operatorului de a transmite documente/informații către autorități ale statului.
  Categorii de date prelucrate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de email, funcție, angajator, semnătură.
  Durata prelucrării: pe durata solluționării cererii, precum și 5 ani de la data transmiterii răspunsului.
  Destinatari, Persoane împuternicite: autorități publice centrale sau locale.

III. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fundația Mobexpert  are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

 • Prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
 • Securizarea acțiunilor de tranzacționare, prelucrare plăți;
 • Îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu obiectul de activitate al Fundației Mobexpert;
 • Îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), comunicare, servicii digitale etc.;
 • Exprimarea expresă a consimțământului;
 • Respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;
 • Respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile și controalele desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente.

Procesul de transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

Transferul datelor cu caracter personal în state din afara Spațiului Economic European

Fundația Mobexpert vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele tale cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”), dar și către state din afara acestei zone, dar pentru care Comisia europeană a emis o decizie de adecvare, cum sunt, spre exemplu, Statele Unite ale Americii și Canada (în situația utilizării unor instrumente de analiză precum Google și/sau alte entități terțe – Facebook, Instagram). Menționăm că entitățile cu care colaborăm în SUA beneficiază de certificarea ”Privacy Framework”.

IV. RETENȚIA DATELOR

Fundația Mobexpert se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire la retenția și ștergerea datelor cu caracter personal. Operatorul ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

 • Dacă prevederile legale o impun;
 • Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;
 • Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești.

V. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Fundația Mobexpert se anagajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, Fundația Mobexpert implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, Fundația Mobexpert desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

VI. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Fundația Mobexpert și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate Fundația Mobexpert are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Fundația Mobexpert are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
  • considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Fundației Mobexpert să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
  • prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
  • în cazul în care Fundația Mobexpert nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță.
 4. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării;
  • vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea.
 5. Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv.
 6. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri. Toate datele personale prelucrate sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 8. Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Fundația Mobexpert într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.
 9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon: +40.318.059.211.

Prin prezenta Politica de Confidențialitate urmărim identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal posibile în desfășurarea activității, în vederea respectării obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații personale la adresa de email: dpo@mobexpert.ro

De asemenea, menționăm că de la momentul primirii cererii, Fundația Mobexpert va formula un răspuns în termen de 1 lună. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Această Politică poate fi actualizată de către Fundația Mobexpert, pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

Data ultimei actualizări: 19.02.2024

Scroll to Top